Gemeente weigert de financiele haalbaarheid van een MFC in Eerbeek te onderzoeken

6 maart 2020 - De afwijzing van de gemeente wordt gebaseerd op een financieel tekort van € 4.000.000,00. Dit bedrag is echter alleen van toepassing als een nieuwe MFC Sport niet in plaats van de Bhoele wordt gerealiseerd, maar dat sporthal de Bhoele ook blijft bestaan. Dit is niet realistisch en is ook nooit een uitgangspunt dan wel discussiepunt in de begeleidingsgroep geweest. Uitgangspunt is juist dat er één moderne multifunctionele sportaccommodatie wordt gerealiseerd die De Bhoele vervangt.
Voor de fractie DB is het duidelijk dat er op dit moment geen voldoende middelen aanwezig zijn om een MFC in Eerbeek te realiseren, maar dat er zeker wel een behoefte is aan een follow up t.a.v. de uitgangspunten van de initiatiefgroep MFC Eerbeek. Daarom heeft zij een aantal schriftelijke vragen ingediend bij het college.
Lees de oppuntstelling initiatiefgroep MFC Eerbeek

Vuurwerkverbod

23 januari 2020 - Ondanks het advies van de burgemeester om eerst de landelijke ontwikkelingen af te wachten over een mogelijk vuurwerkverbod, werd de motie van GL met 11 stemmen voor en 7 tegen toch aangenomen. Verbieden in Brummen zou volgens van Hedel weinig zin hebben als overal elders gewoon vuurwerk gekocht kan worden. Je kweekt valse verwachtingen door nu voor 2020-2021 een verbod af te kondigen. Een landelijk verbod op termijn heeft zijns inziens wel kans van slagen. DB gaat hierin mee en wil nog even afwachten. Een verbod op consumentenvuurwerk kan altijd nog in de loop van het jaar opgenomen worden in de A.P.V. Op dit moment zijn daar nog te veel consequenties aan verbonden, denk daarbij aan handhaving e.d. Los daarvan vindt DB het zeker een goed plan om breed gedragen festiviteiten, waarbij zoveel mogelijk jongeren zullen worden betrokken, als alternatief rond middernacht te organiseren! Jong DB heeft zich bereid verklaard om actief mee te denken over een te organiseren evenement naar aanloop van de jaarwisseling 2020-2012

Burger buiten spel gezet bij Coalitievorming

24 oktober 2019 - Luisteren naar de burger zou een wezenlijk onderdeel moeten zijn van een dienstbaar gemeentebestuur en dat is nou juist waar Democratisch Brummen voor staat. Maar wat als noch de burger noch de raad zich onvoldoende gehoord voelt bij een nieuwe coalitievorming van PvdA, CDA, GroenLinks en D66. Sterker nog de burger is op dit moment totaal de weg kwijt geraakt in het lokale politieke moeras, waarin het Brummense gemeentebestuur is beland. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
lees verder

Karin Beuwer en Elena Sluimer voeren actie voor woningzoekende jongeren in Brummen

14 september 2019

Het is code rood op de Brummense woningmarkt voor jonge(ren) starters. Daarom hebben Elena Sluimer en Karin Beuwer de krachten gebundeld en een enquete uitgezet. De vragen hadden betrekking op de inschrijving bij de woningbouwvereniging, wel of niet actief zoekend en hoe lang, de huidige woonsituatie, voorkeur huisvesting en er was nog ruimte voor het plaatsen van een opmerking. De enquete heeft ongeveer vijf weken, vanaf van eind augustus tot en met eind september, opengestaan en is vervolgens onder de aandacht gebracht door DB via diverse mediakanalen. Daarnaast hebben Elena en Karin ook nog actief jongeren persoonlijk op straat benaderd in Brummen en Eerbeek.
Lees ook artikel in de Stentor 1 oktober 2019
Uitkomsten enquete huisvesting jongeren en starters

 

Reactie Democratisch Brummen op perspectiefnota 2020

21 juni 2019

Wij zien grote tegenstrijdigheden in de uitvoering van de perspectiefnota. Onlangs besloot het college nog een veel te duur oud pand aan te kopen voor maar liefst € 1.734.500 t.b.v. Werkfit. Ook in 2017 werd er € 350.000 op tafel gelegd t.b.v. een servicepunt in Eerbeek. Dure gebouwen die het nodige aan onderhoud vergen, terwijl huur een betere optie zou zijn geweest. Dure ambities van een gemeentebestuur, waarvoor de burger betaalt en tegelijkertijd de bibliotheek vragen om een gebouw te sluiten. Ook het Logistiek Centrum Eerbeek wordt een miljoenen verslindend project. Daarvoor in de plaats zou veel beter woningbouw voor jongeren (starters) kunnen worden gerealiseerd. Jongeren vertrekken nu massaal naar omliggende gemeenten omdat zij jaren moeten wachten op een woning. Gevolg: vergrijzing. Ook de bijdragen van provincie en industrie voor Eerbeek zijn onzeker en niet vastgelegd! Ofschoon het gemeentebestuur wel jaarlijks € 350.000 aan Eerbeek wil besteden, omdat anders de provincie, naar eigen zeggen niet bijdraagt. DB wil niet bezuinigen op subsidies t.b.v. bibliotheek, muziek en cultuur. Deze leveren een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Snij liever in de bestuurskosten van de gemeente Brummen. Deze zijn aanzienlijk hoger dan bij andere gemeenten. Bezuinig op representatiekosten! Kijk eens kritisch naar de internationale samenwerkingsverbanden en het perspectief voor de inwoners hierin. DB zal blijven strijden voor meer transparantie en waardevolle initiatieven vanuit de samenleving van harte steunen en daar waar nodig ondersteunen!
Lees de eerste reactie DB op de perspectiefnota door Mame Douma

 

Motie DB verduurzaming gemeentelijke gebouwen aangenomen

20 juni 2019

Met mogelijkheden voor de lokale economie. Deelname Esco van tafel! Lokale duurzame initiatieven kunnen op korte termijn worden gestart, waarbij een opzet van Brummen Energie als leidraad gaat dienen. Voor de lokale economie betekent dit dat zij hiervan mee kunnen profiteren. Motie met meerderheid aange-nomen door de raad.

 

Grote belangstelling voor inspiratieavond omgevingsvisie Brummen

4 februari 2019

Inwoners met elkaar aan de slag met de komende Omgevingswet - Op initiatief van de oppositiepartijen Democratisch Brummen, D66 en GroenLinks vond maandagavond 4 februari jl. in Grand Cafe De Korenmolen in Eerbeek een interactieve thema avond plaats met als onderwerp 'de Omgevingswet'. De opkomst was enorm. Deze inspirerende avond werd in goede banen geleid door moderator Wim Wensink. Na een inleidende film en een korte introductie door de heer Thijs Schiphorst, voorzitter van D66 Brummen-Eerbeek, over wat er nu gaat veranderen met de komst van de nieuwe Omgevingswet, mochten alle aanwezigen aan de slag met hun wensen en ideeen, die uiteindelijk tot een omgevingsvisie zouden kunnen leiden op te schrijven. De Omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. In die visie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze directe leefomgeving gaat. De burger en andere belangenorganisaties krijgen dus meer invloed met de komst van de Omgevingswet, die o.a. in het leven is geroepen om procedures in de toekomst te vereenvoudigen en te verkorten. Deze stelselwijziging geldt voor het gehele fysieke domein en zal een buitengewoon grote opgave worden. Bovendien wordt er van de gemeentelijke organisatie een enorme cultuuromslag gevraagd, waarbij de rol van de gemeente aanzienlijk zal worden verminderd.

 

De natuur terug in de landbouw

23 november 2018

Democratisch Brummen ondersteunt streven naar natuurinclusief landgoed - De fractie had afgelopen week een inspirerend gesprek met de initiatiefnemers van het project 'Levend Land Goed', die hun visie kwamen onderbouwen over de rol van de natuur in de huidige landbouw. Het beeld wat zich nu laat zien is een dramatische afname hiervan. 'Levend Land Goed' wil juist de biodiversiteit in de landbouw bevorderen in het gebied De Hogenenk. Streven is om de gehele Hogenenk om te vormen tot een natuurinclusief landgoed, zodat natuur en landbouw samen kunnen bestaan. Uiteraard gaat de fractie van Democratisch Brummen hier volledig in mee.
LEVEND LAND GOED - LANDBOUW OP DE HOGENENK BRUMMEN

 

DB staat als beginsel voor samenspraak met de burger

13 november 2018

Ook U heeft het als inwoner voor het zeggen - DB wil met voortvarendheid werk maken van het opstellen van de omgevingsvisie, dit in tegenstelling tot het college, dat in de programmabegroting kiest voor een consoliderend ambitieniveau, m.a.w. geen haast maken met. Zonneparken, windmolenprojecten, centrumplannen, het betreft ons allemaal. Nu treedt de gemeente de burger nog tegemoet met 'nee tenzij' en niet met 'ja mits'. Juist dat laatste brengt een dialoog met de burger teweeg. Dat is waar we zo snel mogelijk naar toe willen met een nieuwe op te stellen omgevingsvisie.
UITLEG OMGEVINGSWET

 

Geen verhoging jaarlijkse bijdrage Sportkompas

8 november 2018

Amendement DB aangenomen - Voor sportkompas wordt vanaf 2019 structureel in de begroting een extra bedrag opgenomen van 50.000 euro. Echter heeft de raad al eerder vastgesteld dat het Sportkompas uit de reeds bestaande subsidiegelden zou moeten worden betaald. DB is dan ook van mening dat dit bedrag uit de begroting dient te worden geschrapt, mede omdat er vanuit het college en door de betreffende wethouder nooit enige duidelijkheid hieromtrent is verschaft. Het door DB ingediende amendement om niet akkoord te gaan met deze jaarlijkse structurele verhoging is door de raad met 12 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.

 

Beschouwing DB op Begrotingsprogramma 2019 - 2022

31 oktober 2018

Ingediende moties DB:
Een 'portal' voor communicatie naar inwoners
Sportkompas, Buurtkanaal en SWB hanteren ieder een eigen digitaal informatiekanaal (websites). Bekendmakingen, berichten en mededelingen komen als gevolg hiervan niet altijd duidelijk over bij de juiste personen c.q. instanties. Om het e.e.a. te verduidelijken dringt DB aan op een regierol van de gemeente om al deze berichten te bundelen op een 'portal' op de eigen gemeentelijke website, zodat er een duidelijke (kostenbesparende) ingang is voor de bewoners.
Internationale contacten
DB vindt dat de kosten voor deelname aan het Innovatieve Host City programma van Koryiama, Japan, gericht op de Olympische Spelen van 2020 beperkt moet blijven voor onze burgemeester A. van Hedel. Tevens is DB van mening, gelet op de toekomst, dat de stedenbanden met Krotoszyn en Koriyama ter discussie moeten worden gesteld om verdere kosten te besparen.
Samenwerking sportverenigingen met initiatiefnemers MFC
Om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen voor het gebruik van sport- cultuur- en welzijnsaccommodaties, dringt DB aan op een indringende samenwerking vanuit de gemeente met de initiatiefnemers MFC om gebruik te maken van hun reeds opgebouwde expertise.
Extra afvalbakken
DB wil extra afvalbakken op diverse speel- en recreatievelden en de brede groenstroken langs de straatkanten (hondenuitlaat routes).
Gemeente klaagt over overlast van hondenpoep en ander zwerfvuil, maar weigert zelf maatregelen te nemen

 

Vraagtekens bij de aankoop van het pand De Kollergang 14 in Eerbeek

26 september 2018

Het college heeft voornemens om over te gaan tot de aankoop van een pand op het bedrijventerrein 'De Kollergang 14' in Eerbeek voor een bedrag van 1.734.500 euro, incl. kosten koper ten behoeve van de inrichting van een centrum voor arbeidsontwikkeling, dat erop gericht is om mensen te laten uitstromen naar regulier werk. Dat betreft in dit geval een detachering van Wsw-medewerkers, voor mensen met een Participatiewet-uitkering, dan wel met een arbeidsmatige dagbesteding indicatie. Brummen stapt in 2019 uit de sociale werkvoorziening Delta-Werkt en wordt daardoor zelf officieel de werkgever van inwoners met een Wsw-indicatie.
Als complete verrassing werd deze week de aankoop van een bedrijvenpand aan De Kollergang in Eerbeek gepresenteerd aan de raad. Volgens het college was er, na advies van buitenaf, niet veel tijd over om hierover na te denken. Kort gesloten, er diende snel gehandeld te worden omdat je de mensen met een Wsw indicatie niet te lang in de kou kon laten staan. Een oneigenlijk drukmiddel dus. Daarnaast kwam tijdens het forum naar voren dat huren onmogelijk was, terwijl op Funda Business beide mogelijkheden werden aangeboden, zowel koop als huur. Dit was eveneens het geval in de bedrijfsbrochure. Zijn wij dan door het college op het verkeerde been gezet?
Zoals het er nu naar uitziet lijkt het erop dat onze gemeente opgescheept zit met een 30 jaar oud gebouw dat qua financiering wordt uitgesmeerd (afgeschreven) over 40 jaar (zie maar eens een hypotheek te krijgen voor je huis over zo'n periode). Normaliter wordt een soortgelijk gebouw in 25 jaar afgeschreven door de eigenaar. Dit is dus een mooie winst voor Watts Industries, de voormalige eigenaar van het pand en een verlies voor de nieuwe eigenaar, onze gemeente.
Volgens het college zouden er verder geen geschikte panden te huur zijn, wat niet is onderbouwd. Well is het pand op De Kollergang te groot voor de doelstelling. Dit wil het college compenseren door gedeelten hiervan te verhuren, o.a. ook aan de voormalige eigenaar! Verder is er vooral ook onduidelijkheid over de exploitatie- en kapitaallasten. We schuiven dus nu een kostenpost af op onze kinderen en wellicht kleinkinderen, waarbij deze kosten een hindernis gaan vormen voor toekomstig financieel beleid van onze gemeente.
Uiteraard is Democratisch Brummen tegen dit onverstandige besluit. De gemeente behoort niet op de stoel te gaan zitten van een makelaar in onroerend goed

 

Zonnepark Hall

20 september 2018

In de raadsvergadering van 20 sep jl. vraagt DB samen met D66, VVD, CDA, PvdA en LB in een motie aan het college, om er op aan te dringen dat initiatiefnemer Jurriens nogmaals met de direct omwonenden in gesprek gaat om zo tot een gezamenlijk aanvaardbaar standpunt te komen en dat Jurriens een plan ontwikkelt voor daadwerkelijke participatie in het zonnepark. Tevens wordt er aan het college gevraagd om dit proces actief te gaan begeleiden.