Grote belangstelling voor inspiratieavond omgevingsvisie gemeente Brummen

Inwoners met elkaar aan de slag met de komende Omgevingswet
Op initiatief van de oppositiepartijen Democratisch Brummen, D66 en GroenLinks vond maandagavond 4 februari jl. in Grand Cafe De Korenmolen in Eerbeek een interactieve thema avond plaats met als onderwerp 'de Omgevingswet'. De opkomst was enorm. Deze inspirerende avond werd in goede banen geleid door moderator Wim Wensink. Na een inleidende film en een korte introductie door de heer Thijs Schiphorst, voorzitter van D66 Brummen-Eerbeek, over wat er nu gaat veranderen met de komst van de nieuwe Omgevingswet, mochten alle aanwezigen aan de slag met hun wensen en ideeen, die uiteindelijk tot een omgevingsvisie zouden kunnen leiden op te schrijven. De Omgevingsvisie is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. In die visie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze directe leefomgeving gaat. De burger en andere belangenorganisaties krijgen dus meer invloed met de komst van de Omgevingswet, die o.a. in het leven is geroepen om procedures in de toekomst te vereenvoudigen en te verkorten. Deze stelselwijziging geldt voor het gehele fysieke domein en zal een buitengewoon grote opgave worden. Bovendien wordt er van de gemeentelijke organisatie een enorme cultuuromslag gevraagd, waarbij de rol van de gemeente aanzienlijk zal worden verminderd.

Draagvlak omgevingsvisie is groot
Dat de omgevingsvisie bij alle aanwezigen leeft, bleek wel uit het enthousiasme waarmee in groepen werd gewerkt aan diverse belangrijke onderwerpen gerelateerd aan een goede leefbaarheid in de dorpen. De gesprekken aan de tafels waren levendig en het leverde bovendien interessante visies op. Iedereen was het er over eens dat de groene omgeving, de werkgelegenheid (o.a. van de Eerbeekse papierindustrie) en de identiteit van de dorpen behouden moeten blijven. Verder kwam ook aan de orde de energietransitie, de saamhorigheid en verbinding onder inwoners en buurtschappen, woonruimte voor jongeren en senioren, cultuur en recreatie en het betrekken van de jeugd bij hun eigen omgeving.

Tot slot kwamen de drie fracties aan het woord met de toezegging over een verder gevolg van deze zeer geslaagde avond.