De natuur terug in de landbouw

Democratisch Brummen ondersteunt streven naar natuurinclusief landgoed
De fractie had afgelopen week een inspirerend gesprek met de initiatiefnemers van het project 'Levend Land Goed', die hun visie kwamen onderbouwen over de rol van de natuur in de huidige landbouw. Het beeld wat zich nu laat zien is een dramatische afname hiervan. 'Levend Land Goed' wil juist de biodiversiteit in de landbouw bevorderen in het gebied De Hogenenk. Streven is om de gehele Hogenenk om te vormen tot een natuurinclusief landgoed, zodat natuur en landbouw samen kunnen bestaan. Uiteraard gaat de fractie van Democratisch Brummen hier volledig in mee.

ULevend Land Goed

Ook U heeft het als inwoner voor het zeggen

Democratisch Brummen staat als beginsel voor samenspraak met de burger
DB wil met voortvarendheid werk maken van het opstellen van de omgevingsvisie, dit in tegenstelling tot het college, dat in de programmabegroting kiest voor een consoliderend ambitieniveau, m.a.w. geen haast maken met. Zonneparken, windmolenprojecten, centrumplannen, het betreft ons allemaal. Nu treedt de gemeente de burger nog tegemoet met 'nee tenzij' en niet met 'ja mits'. Juist dat laatste brengt een dialoog met de burger teweeg. Dat is waar we zo snel mogelijk naar toe willen met een nieuwe op te stellen omgevingsvisie.

UUitleg Omgevingswet

 

Geen verhoging jaarlijkse bijdrage Sportkompas

Amendement DB aangenomen
Voor sportkompas wordt vanaf 2019 structureel in de begroting een extra bedrag opgenomen van 50.000 euro. Echter heeft de raad al eerder vastgesteld dat het Sportkompas uit de reeds bestaande subsidiegelden zou moeten worden betaald. DB is dan ook van mening dat dit bedrag uit de begroting dient te worden geschrapt, mede omdat er vanuit het college en door de betreffende wethouder nooit enige duidelijkheid hieromtrent is verschaft. Het door DB ingediende amendement om niet akkoord te gaan met deze jaarlijkse structurele verhoging is door de raad met 12 stemmen voor en 4 tegen aangenomen.