Nieuwe democratie is nodig en mogelijk

Politiek, oftewel het vertegenwoordigen van uw belangen in de besluitvorming, is geen beroep maar een roeping. Hierin past terughoudendheid en bescheidenheid, maar ook initiatief! Blok- en coalitievorming werken ongewenste uitsluiting in de hand en kunnen hierin dus schadelijk zijn. Raadsleden moeten daarom over alle kwesties in alle openheid en vrijheid kunnen overleggen en besluiten, zonder een keurslijf van oude vergrijsde politieke bestuursbelangen, fractiediscipline of persoonlijke ambities. Als gemeentebestuur moet je maximale openheid geven en moeten alle belangen zichtbaar op tafel liggen; dit vergroot de betrokkenheid van de burger. Ook is het de taak vanuit de gemeente om initiatieven te nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen, zodat er volledige transpantie ontstaat zodat iedereen weet waar men aan toe is. Democratisch Brummen roept dan ook het college op om aan te vangen met de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet, inwonerinitiatieven actief te steunen en samen te werken in het realiseren van een MFC in Eerbeek. Daarnaast dient er schot te komen met de aanpak van het Brummense centrum, dit gezamenlijk met de OVB, dorpsraad en alle betrokken inwoners.

We houden afstand en toch zijn we dichtbij......
Beste inwoners van de gemeente Brummen

Onze vereniging

Democratische Brummen staat voor een open en transparante gemeentepolitiek, dat wil zeggen dat zaken dienen te worden overwogen vanuit het maatschappelijk en lokaal belang waarbij inwoners zoveel mogelijk moeten worden geinformeerd en betrokken. Persoonlijke of partijpolitieke belangen zijn hierin niet primair.

Onze mensen

Onze mensen zijn actief, betrokken,kritisch en hekelen achterkamertjespolitiek en bevoor-rechting. Allen hebben bepaald geen meeloper-mentaliteit. Het zijn stuk voor stuk mensen die de lokale samenleving door en door kennen en die de bereidheid hebben zich daarvoor in te zetten

Jong DB

Jong DB is een onafhankelijke jongerenbeweging gekoppeld aan Democratisch Brummen. Jongeren hebben de langste toekomst en daarom verdienen zij ook een stem en een keuze! Door ontmoeting en verbinding kan er een statement worden gemaakt. De jongeren bepalen zelf met welke onderwerpen ze aan de slag gaan en hoe zij daar invulling aan geven.

Democratisch Brummen
omarmt burgerinitiatieven

Op steeds meer plaatsen slaan mensen de handen ineen om samen het (openbaar) groen in hun omgeving te beheren of anders vorm te geven: van natuurspeelplek tot buurtmoestuin. Goed nieuws, want daardoor knapt de buurt op en leren buurtbewoners elkaar beter kennen. Deze initiatieven zijn een manier om vorm te geven aan onder andere burgerparticipatie en dragen bij aan zaken zoals o.a. saamhorigheid, eenzaamheid (ouderen) en biodiversiteit. Democratisch Brummen vindt dat daar waar mogelijk deze initiatieven volop steun verdienen vanuit de lokale overheid; het mag niet zo zijn dat projecten als deze dreigen te verzanden in gewoonweg  een ambtelijke stroom van regelgeving. Ze vormen immers de kern van een vitale maatschappij met betrokken inwoners. Bovendien kunnen er op die manier gewoon hele mooie plannen worden gerealiseerd. Wel is en blijft een burgerinitiatief altijd van de initiatiefnemers zelf.
Heeft u zelf een idee en gaat het over een onderwerp waar de gemeente zelf een besluit over kan nemen en dus niet over nationale wetgeving, kom eens praten....misschien kunnen wij hierin iets voor u betekenen. .

Brummen

Samen met OVB, Dorpsraad en Inwoners werken aan een adequate aanpak van het centrum van Brummen

Eerbeek

Meedenken en medewerking verlenen aan de realisatie van een MFC (Multi Functioneel Centrum) in Eerbeek

Kleine kernen

Het behouden van het dorpskarakter en identiteit in de kleine kernen; daarnaast openstaan voor vernieuwing (kleinschalige woningbouw)

Burgerinitiatieven

Actieve steun aan inwonerinitia-tieven en daar, waar mogelijk, streven naar samenwerking #buurtkanaal #onzedroom #voedselbos #zorgboerderij-cortenoever #mollenhof

Omgevingswet

Zo spoedig mogelijk een start maken met de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Meedenken en meedoen staan hierin centraal!

Veiligheid

o.a. Fietsroutes naar scholen moeten zo veilig mogelijk gerealiseerd worden (Eerbeek-Zutphen)

Ecologisch bermbeheer

Ecologisch bermbeheer - bloemrijke bermen zijn een leefgebied voor tal van planten- en diersoorten

Klimaat en Duurzaamheid

Democratisch Brummen geeft o.a. de voorkeur aan zonnepanelen boven windmolens

Brummen, een gemeente om kei trots op te zijn!
We wonen in een prachtige gemeente waar het goed wonen en verblijven is en daar mogen we best trots op zijn. Samen met jou wil Democratisch Brummen graag verder werken aan een prettige, groene en duurzame leefomgeving voor iedereen, van jong tot oud. Heb jij moed, lef, durf en ambitie, stroop dan samen met ons de mouwen op en steun ons en doe mee! Help mee om onze plannen samen uit te voeren om onze mooie gemeente nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Wij rekenen op jou en jij mag rekenen op ons.