Onze Standpunten en Prioriteiten

Brummen

Samen met OVB, Dorpsraad en Inwoners werken aan een adequate aanpak van het centrum van Brummen

Eerbeek

Meedenken en medewerking
verlenen aan de realisatie
van een MFC (Multi Functioneel
Centrum) in Eerbeek

Kleine Kernen

Het behouden van het dorpskarakter
en identiteit in de kleine
kernen; daarnaast openstaan voor
vernieuwing (kleinschalige woningbouw)

Burgerinitiatieven

Actieve steun aan inwonerinitiatieven en daar, waar mogelijk, streven naar samen-werking #buurtkanaal #onzedroom #voedselbos #zorgboerderijcortenoever #mollenhof

Omgevingswet

Zo spoedig mogelijk een start maken
met de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Meedenken en meedoen staan hierin centraal!

Veilige fietsroute

Fietsroutes naar scholen moeten
zo veilig mogelijk gerealiseerd
worden (Eerbeek-Zutphen)

Ecologisch bermbebeer

Ecologisch bermbeheer - bloemrijke
bermen zijn een leefgebied voor tal van planten- en diersoorten

Zonnepanelen

Democratisch Brummen geeft de voorkeur aan zonnepanelen boven windmolens

lees hier ons volledige partijprogramma van A tot Z

Burgers moeten meer invloed krijgen dan eens in de vier jaar een hokje op het stembiljet rood maken

Democratische Brummen staat voor een open en transparante gemeentepolitiek, dat wil zeggen dat zaken dienen te worden overwogen vanuit het maatschappelijk en lokaal belang, waarbij inwoners zoveel mogelijk moeten worden geinformeerd en betrokken. Persoonlijke of partijpolitieke belangen zijn hierin niet primair.

 

Nieuwe democratie is nodig en mogelijk

Politiek, het vertegenwoordigen van uw belangen in de besluitvorming, is geen beroep maar een roeping. Hierin past terughoudendheid en bescheidenheid, maar ook initiatief. Blok- en coalitievorming werken ongewenste uitsluiting in de hand en kunnen dus schadelijk zijn. Raadsleden moeten daarom over alle kwesties in openheid en vrijheid kunnen overleggen en besluiten, zonder een keurslijf van oude vergrijsde politieke bestuursbelangen, fractiediscipline of persoonlijke ambities.

Als gemeentebestuur moet je maximale openheid geven en moeten alle belangen zichtbaar op tafel liggen; dit vergroot de betrokkenheid van de burger. Ook is het de taak vanuit de gemeente om initiatieven te nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen, zodat er volledige transpantie ontstaat en iedereen weet waar men aan toe is.

Democratisch Brummen roept dan ook het college op om aan te vangen met de uitvoering van de nieuwe Omgevingswet. Inwonerinitiatieven actief te steunen c.q. samen te werken in het realiseren van een MFC in Eerbeek. Daarnaast dient er schot te komen met de aanpak van het Brummense centrum, gezamenlijk met de OVB, dorpsraad en alle betrokken inwoners.

Neem deel aan een online korte enquete over betaalbaar wonen voor jongeren en starters

 Gemeente klaagt over overlast van hondenpoep en ander zwerfvuil, maar weigert zelf maatregelen te nemen

 Aankoop gemeente Kollergang 14 Eerbeek een slecht onderbouwd en onduidelijk kostenplaatje.

Brummen, een gemeente om kei trots op te zijn

We wonen in een prachtige gemeente waar het goed wonen en verblijven is en daar mogen we best trots op zijn. Samen met jou  wil Democratisch Brummen graag verder werken aan een prettige, groene en duurzame leefomgeving voor iedereen, van jong tot oud. Heb jij moed, lef, durf en ambitie, stroop dan samen met ons de mouwen op en steun ons en doe mee! Help mee om onze plannen samen uit te voeren om onze mooie gemeente nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken. Wij rekenen op jou en jij mag rekenen op ons.

Heb je een vraag of wil je meer informatie over een bepaald onderwerp?

Neem dan gerust contact met ons op! Elke inbreng en elk initiatief op elk punt is meer dan welkom